Gebruiksvoorwaarden / wedstrijd-deelnamevoorwaarden

Deelname aan de wedstrijd van PALFINGER AG, hierna exploitant of organisator genoemd is gratis en uitsluitend gebaseerd op deze deelnamevoorwaarden.

Wedstrijdprocedure

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk van 22-08-22, 14:00 uur (CET) tot 15-12-2022, 24:00 uur (CET). Binnen deze periode krijgen gebruikers online op reachanything.palfinger.com of reachanything.net de mogelijkheid om een video of een foto te uploaden met hun challengedeelname en zo deel te nemen aan de wedstrijd. Deelname aan deze wedstrijd is gratis, maar houdt wel de verplichting in om een challengevideo of een challengefoto te maken en deze aan te leveren.

Deelname

Voorwaarde voor deelname is het inzenden van een zelfgemaakte video of een zelfgemaakte foto waarin de deelnemer zichzelf filmt/ fotografeert voor een PALFINGER kraan of een ander PALFINGER product en aan de organisator laat weten wat hij/zij met PALFINGER allemaal kan bereiken. Daarnaast maakt de deelnemer de volgende gegevens bekend: voornaam, achternaam, pseudoniem, land, e-mailadres en gaat hij akkoord met de voorwaarden van deelname aan de wedstrijd.

Elke deelname wordt gecontroleerd door medewerkers van de organisator en handmatig geactiveerd. De organisator houdt zich het recht voor om inzendingen zonder opgaaf van redenen niet te activeren en dus niet tot de wedstrijd toe te laten wanneer deze naar oordeel van de organisator in strijd zijn met de gedragscode van PALFINGER AG of met de opzet en het doel of de bedoeling van het evenement dan wel dat er sprake is van een duidelijke schending van de auteursrechten (copyright).

Om te winnen, is het nodig om zoveel mogelijk likes te verzamelen van je eigen bijdrage. Likes kunnen worden verzameld doordat:

  1. een video of een foto van een bezoeker van de website een like bevat (1 bezoeker komt overeen met een maximum van 1 like).

Het is ten strengste verboden jezelf te nomineren en meerdere van je eigen deelnames te gebruiken om je winstkansen te vergroten. Het is ook ten strengste verboden om je eigen inzendingen en die van anderen automatisch te liken en zo te proberen de winstkansen te beïnvloeden. Bij vermoeden van misbruik behoudt de organisator zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.

Door deel te nemen stem je ermee in dat je persoonlijke gegevens, namelijk voornaam, achternaam, pseudoniem, land en e-mailadres worden gebruikt voor de wedstrijd. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven.

Door deel te nemen ga je er ook mee akkoord dat jouw ingezonden challenge video of challenge foto, pseudoniem en je land van herkomst gepubliceerd zullen worden op de landingspagina reachanything.palfinger.com of reachanything.net. Bovendien ga je ermee akkoord dat de ingezonden video of foto en het pseudoniem op de eigen kanalen van PALFINGER (websites, sociale media, diverse on- en offlinepublicaties) worden gepubliceerd met het oog op de marketing van de wedstrijd, maar dat deze ook kan worden gebruikt voor marketingformats in media van derden. Tevens neem je er kennis van dat je geen aanspraak kunt maken op een vergoeding bij/voor een eventuele publicatie.

Deze instemming kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke kennisgeving aan dataprotection@palfinger.com. Deelname aan de wedstrijd is dan in geval van twijfel niet meer mogelijk.

Deelnamegerechtigden

Voor deelname komen natuurlijke personen in aanmerking die in een van de volgende landen woonachtig zijn en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt: Duitsland, Frankrijk, VK en Noord-Ierland, Italië, Oostenrijk, Spanje, Australië, Zweden, België, Nederland, Zwitserland, Noorwegen, Finland, Denemarken, Luxemburg, Polen, Tsjechië, Nieuw-Zeeland, Ierland, Zuid-Afrika, Portugal, Hongarije, Kroatië, Slovenië, Slowakije, Roemenië, Cyprus, Litouwen, Griekenland, Turkije, Oekraïne, Estland, Servië,  Mauritius, Bosnië-Herzegovina, Faeröer Eilanden, Letland, Ijsland, Bulgarije, Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Brazilië, China, India, Japan, Korea, Taiwan, Thailand, Singapore, Indonesië, Hongkong, Maleisië, Filippijnen, Vietnam, Verenigde Staten, Canada, Mexico.

Deelname via wedstrijd-clubs/verenigingen of geautomatiseerde diensten is niet toegestaan.

Alle personen die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van de wedstrijd en werknemers van de organisator alsmede hun familieleden komen niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen van deelname uit te sluiten indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals bijvoorbeeld

  • bij manipulatie in verband met de toegang tot deelname aan of de uitvoering van de wedstrijd,
  • bij schending van deze deelnamevoorwaarden,
  • in geval van oneerlijke handelspraktijken of
  • bij valse of misleidende informatie over deelname aan de wedstrijd.

In geval van uitsluiting van de wedstrijd is de organisator gerechtigd de prijzen achteraf niet te erkennen en eventueel met terugwerkende kracht terug te vorderen.

Winnen, de bekendmaking en de toezending van de prijs

Per regio zullen in totaal twee trips naar Salzburg, Oostenrijk, worden aangeboden, inclusief een verblijf van 5 dagen.

De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de aangekondigde prijzen zonder opgaaf van reden te vervangen door prijzen van gelijke of hogere waarde en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische gebreken of voor enige technische problemen die van invloed kunnen zijn op de deelname aan de wedstrijd. De foto's van de prijzen zijn slechts ter illustratie.

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de verkregen prijs of voor een bepaalde kwaliteit of waarde van de prijs.

De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld, worden overgedragen of omgeruild.

De winnaars worden bepaald na de sluitingsdatum voor inzendingen, met uitsluiting van het publiek. Alleen volledige en correcte inzendingen komen in aanmerking voor het bepalen van de winnaar.

De winnaars worden per e-mail hiervan in kennis gesteld. De prijs kan worden opgeëist tot 31.12.2022, 24:00 uur (CET), daarna vervalt de aanspraak hierop. Indien de winnaar zich niet meldt, wordt de daarop volgende winnaar verkozen.

Omruilen, het zelf afhalen van de prijs of contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk.

Alle kosten die verband houden met de toekenning van de prijzen komen ten laste van de organisator. Eventuele extra kosten in verband met het ontvangen van de prijs zijn voor rekening van de winnaar. De winnaar is verantwoordelijk voor eventuele belastingheffingen of belastingtechnische aspecten ten aanzien van de prijs.

Wijzigingen / beëindiging van de wedstrijd

De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van reden te wijzigen of te beëindigen. Dit geldt met name voor alle omstandigheden die het geplande verloop van de wedstrijd kunnen verstoren of verhinderen. Hieruit kunnen geen vorderingen jegens de organisator worden afgeleid.

 

Privacy/Gegevensbescherming

Voor deelname aan de wedstrijd is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk. De deelnemer bevestigt dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, met name voornaam, achternaam, land en e-mailadres, waarheidsgetrouw en juist zijn.

De organisator wijst erop dat de persoonlijke gegevens (naam, voornaam en e-mailadres) van de deelnemer niet aan derden zullen worden doorgegeven of zullen worden gebruikt zonder de toestemming van de deelnemer. Een uitzondering wordt gemaakt voor de bedrijven die belast zijn (geweest) met de organisatie van de prijzen en die de gegevens (hebben) moeten verzamelen, opslaan en gebruiken met het oog op de organisatie en realisatie van die prijzen.

De privacyverklaring en nadere informatie hierover kunnen onder https://www.palfinger.com/en/privacy-policy worden opgeroepen.

Toepasselijk recht

Vragen of klachten in verband met betrekking tot de wedstrijd moeten worden gericht aan de organisator. De contactgegevens zijn te vinden op challenge@palfinger.com.

Voor deze wedstrijd van de organisator geldt uitsluitend Oostenrijks recht, met uitsluiting van de wettelijke collisieregels. Over de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. De rechtsgang is uitgesloten. Er is geen afdwingbare aansprakelijkheid voor de uitbetaling van de winsten.

Vrijwaringsclausule

Mocht een bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze deelnamevoorwaarden niet aan. In plaats van de onwerkzame bepaling geldt de wettelijk toelaatbare bepaling die in economisch opzicht het dichtst bij de betekenis en het doel van de onwerkzame bepaling komt. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in deze deelnamevoorwaarden.

PALFINGER AG wenst u veel geluk en succes.